برگزاری جلسات دفاع دانشکده علوم پایه

عنــــــوان

  استاد راهنـــــــما

 اســـتاد داور داورهای خارجـــی 

     استــــاد         مشـــاور  

   استــــاد  مشـــاور2

 ناظــــــــر 

 دانشجـــــو

 رشــــته

 تاریــــــــخ

بررسی اثر الکترون های غیر حرارتی بر امواج یون اکوستیکی در پلاسمای غبار 

دکتر درانیان

دکتر شیروانی   

دکترمیرابوطالبی 

-

-

-

 

فاطمه نجار شیمی 

دو شنبه :

95/06/29 

ساعت : 13

آنالیز روغن اسانسی گیاه salvia oligophylla همراه با بررسی اثر آنتی اکسیدانی آن و تعیین پایداری برخی مواد متشکله با استفاه از محاسبات abinito  دکتر شیوا مسعودی  دکتر نادر زبرجد  دکتر مرجانه صمدی زاده  - - - کیانا کشاورز ربانی 

 

شیمی 

 

چهارشنبه :

95/06/31

ساعت : 18

بررسی شرایط بهینه جذب فلزنیکل با استفاده نانو سیلیکاژل عامل دار شده بالینی  دکتر مریم دقیقی  دکتر مرجانه صمدی زاده  - - - - مجید ملکی  شیمی 

یک شنبه :

95/07/04

ساعت : 13

حذف فلز سنگین سرب از محلول های آبی با استفاده از نانو سیلیکاژل اصلاح شده با لینین و بررسی راندمان جذب 

دکتر مریم دقیقی اصلی  دکتر مرجانه صمدی زاده  - - - - شاهرخ اسدی  شیمی

یک شنبه  :

95/07/04

ساعت : 12

محاسبه عددی معادله سری سبک شولز ناشی از بازارهای مالی  دکتر محمد رضا فریبرزی  دکتر مجید امیر فخریان  دکتر طاهر لطفی  - - - جعفر درستی  ریاضی 

سه شنبه :

95/06/23

ساعت : 15

ارزیابی طیف های عبوری و بازتابی بلورهای مایع با گاف نوتونیکی از طریق شبیه سازی با نرم افزار متلب  دکتر حمید رضا شیروانی  دکتر ناصر زارع دهنوی  دکتر ضرغام باقری  - - - لیلا سهرابی  فیزیک 

شنبه :

95/06/20

ساعت : 15

شناسایی مواد متشکله موجود در روغن اسانسی گیاه salvia persepolitana با استفاده از روشهای مختلف استخراج  دکتر شیوا مسعودی  دکتر مرجانه صمدی زاده  دکتر اعظم منفرد  - - - نرگس احمدی راد  شیمی

چهارشنبه :

95/06/27

ساعت : 8

تهیه کمپلکس های مس (II) متصل به نانو ذرات مغناطیس به عنوان کاتالیز گر برای سنتز ترکیبات وینیل بنزوات  دکتر مرجانه صمدی زاده  دکتر شیوا مسعودی         محمد مهدی عابدینی  شیمی 

یک شنبه : 

95/06/28 

ساعت : 19

طراحی و ساخت الکترود یون گزین برای پتانسومتری و نکو مایسین  دکتر هایده باقری قمی  دکتر عاطفه تمدن   دکتر افشار       لیلا رستمیان  شیمی 

 شنبه : 

95/06/27

ساعت : 15

بررسی فیتو شیمیایی گیاه rhagadiolus stelltus از خانواده کمپوزیت از نقطه نظر اسانس و عصاره همراه با بررسی خواص آنتی اکسیدنی آن  دکتر شیوا مسعودی  دکتر مرجانه صمدی زاده 

دکتر اعظم منفرد 

      طاهره نیک رو داریانی  شیمی 

شنبه : 

95/06/027 

ساعت : 10

تهیه و بررسی کنترل کیفی کمپلکس پورفیرینی نشاندار رادکلرین حاوی رادیوایزوتوپ گالیوم 67 جهت مقاصد تشخیص  دکتر آذر باقری قمی  دکتر سکینه منصوری          فاطمه رضایی  شیمی 

چهارشنبه : 

95/06/24 

ساعت : 13

مطالعات اسپکتروفتومتری نشکیل کمپلکس های انتقال باردی آمین ها  دکتر آذر باقری قمی  دکتر سکینه منصوری          عقیق حق پناه جو  شیمی 

چهارشنبه : 

95/06/24 

ساعت : 15

بررسی جذب فیزیکی و شیمیایی چنه دارد بر روی فلانوئید ها به روش قابلیت چگالی  دکتر مرجانه صمدی زاده  دکتر مریم قیقی اصلی          مریم صادقی  شیمی 

سه شنبه : 

95/06/23 

ساعت : 9

مطالعه نظری جذب فیزیکی و شیمیایی ترکیبات فتمالات برروی نانو ساختارها  دکتر مرجانه صمدی زاده  دکتر مریم دقیقی اصلی          عارفه محمد پناء اردکان  شیمی 

سه شنبه : 

95/06/23 

ساعت : 11

طراحی و ساخت الکترود یون گزین و اندازه گیری پتاسیرمتری داروی سفتریاکسون  دکتر هایده باقری صادقی  دکتر عاطفه تمدن  دکتر افشار        الهام جربان  شیمی 

شنبه :

95/06/27

ساعت : 14

سنتز و مشخصه یابی لایه نازک ZNO و ZNO:AL با استفاده از دستگاه پلاسمای کانونی  دکتر ناصر زارع دهنوی  دکتر سلیمه کیمیاگر  دکتر فرغام باقری        هادی صوفی  فیزیک 

یک شنبه : 

95/06/21 

ساعت : 9

تجزیه کمی و کیفی ترکیبات تشکیل دهنده موجود در اسانس گیاه pelargonicmgraveolcons پیش و پس از به کار بستن غلظت های معلوم  دکتر فیض بخش  دکتر مریم دقیقی اصل          بهنوش خاکی  شیمی 

یکشنبه : 

21/06/95

ساعت :12

تهیه برخی از مترو سیکل های نیتروژن دار توسط پیوند کربن هالوژن در حضور کاتالیزور مس قرار گرفته بر روی بستر نانو مغناطیس  دکتر مرجانه صمدی زاه  دکتر الهه کنوز          نسرین دیلدی  شیمی 

یک شنبه :

95/06/28

ساعت : 18

سنتز مشتقات آریل بنزوات ها با استفاده از نانو ذرات مس (II) اکسید  دکتر مرجانه صمدی زاده  دکتر الهه کنوز          سیده مریم حسینی  شیمی 

یک شنبه : 

95/06/28 

ساعت : 17