برگزاری جلسات دفاع دانشکده علوم پایه

عنــــــوان

  استاد راهنـــــــما

 اســـتاد داور داورهای داخلـــی  

     استــــاد         مشـــاور  

   استــــاد  مشـــاور2

 ناظــــــــر 

 دانشجـــــو

 رشــــته

 تاریــــــــخ

بررسی برهمکش داروهای استروئیدی حامل گره های عاملی هیدروکسی و پلی استرهای راکتونی در مقیاس نانو 

دکتر راهبه امیری 

دکتر بهرخ فرهمند 

دکتر عاطفه تمدن 

-

-

-

سید حسام حسین شاهی قت 

شیمی 

چهارشنبه :

95/11/06 

ساعت : 10

بررسی میکرو ریبونوکلئیک اسیدهای (103-133a-200c-494) تغییر یافته در سرطان دهان با هدف شناسایی مارکرهای تشخیصی  دکتر سعید حسامی تکلو  - - دکتر حکیمه زالی  - - سولماز علی حسینی 

 

بیوشیمی 

دوشنبه :

95/11/11

ساعت : 14

برزسی میکروریبونوکلئیک اسیدهای (21 ، 31 ، 221 و 195) تغییر یافته در فرایند آپوپتوز در سرطان دهان  دکتر سعید حسامی تکلو  - - دکتر حکیمه زالی  - - منا پیمان  بیو شیمی 

دو شنبه :

95/11/11

ساعت : 13

اثر کروسین بر عوارض بیو شیمیایی ناشی از کلستاز در هسته هیپو کمپ مغز موش های نر بزرگ آزمایشگاهی 

دکتر محمد ناصحی  - - دکتر سعید حسامی تکلو  - - صبا مهربانی فر بیوشیمی 

دو شنبه  :

95/11/11

ساعت : 8

بررسی بیو شیمیایی اثر داروی نوروایدبر التهاب ناشی از کلستاز (هپاتوانسفالوپاتی)در ناحیه استریاتوم مغز موش های نر بزرگ آزمایشگاهی  دکتر سعید حسامی تکلو  - - دکتر محمد ناصحی  - - مریم صادقی اردبیلی  بیوشیمی 

دو شنبه :

95/11/11

ساعت : 9

کلونینگ و بیان ژن مهار کننده متالوروتئیناز- 3 عقرب همیسکورپیوس لپتروس ( عقرب خطرناک خوزستان ) و بررسی تاثیر آن بر مهار رگ زایی سلول سرطان پستان  دکتر فاطمه کاظمی لمعه دشت  - -
دکتر جواد آراسته 
- - مهرداد احدی  ژنتیک 

چهارشنبه :

95/11/20

ساعت : 11

بررسی mrnaهای (196a - 9 -  10b ) بین رده های سرطانی و نمونه های سالم در سرطان دهان  دکتر سعید حسامی تکلو  - - دکتر حکیمه زالی  - - یوسف آریان مهر  بیو شیمی 

دو شنبه :

95/11/11

ساعت : 10

اثر کروسین بر عوارض بیوشیمیایی ناشی از کلستاز در هسته استریاتوممعز مو ش های نر بزرگ آزمایشگاهی  دکتر محمد ناصحی  - - دکتر سعید حسامی تکلو      محمد رضا اعتقادی  بیوشیمی 

دو  شنبه : 

95/11/06 

ساعت :9

بررسی بیان ژن رتروویروس های درون زاد انسانی تیپ k در نمونه خون مبتلایان به سرطان سینه  دکتر روح ا.. درستکار  - - دکتر سعید حسامی تکلو      سارا کریمی مقدم  بیو تکنولوژی میکروبی 

  یک شنبه : 

95/11/10

ساعت : 14

افزایش پایداری حرارتی E.COLI BAC-PHY با استفاده از روش جهش زایی هدفمند دکتر اردشیر حسام پور  -

 

دکتر احسان دهنوی      آزیتا فخر آور  بیوتکنولوژی میکروبی 

چهارشنبه : 

95/11/20 

ساعت : 14

بررسی تاثیر نیتریت سدیم موجود در سوسیس و کالبس بر رشد هیپوکامپ در جنین موش های بزرگ ویستار  دکتر غلامرضا کاکا  -   دکتر بهاره پاکپور      زهرا کاشی  فیزیولوژی جانوری

سه شنبه : 

95/11/26 

ساعت : 15

بررسی میزان بیان پروتئین 19-ck به عنوان تومور مارکرمر در نمونه خون بیماران مبتلا به سرطان سینه با روش  real time pcr دکتر امسان دهنوی  -   دکتر رودابه بهزادی اندوهجردی      مسعود سهرابی راد  ژنتیک

 سه شنبه : 

95/11/19 

ساعت : 9

بررسی بیان تومور مارکر 18-CK موجود در نمونه خون در بیماران مبتلا به سرطان سینه با روش

Real Time PTC  

دکتر رودابه اندهجردی  -   دکتر احسان دهنوی      ارمین غریبی  ژنتیک

سه شنبه : 

95/11/19 

ساعت : 11

بررسی میزان بیان پروتئین 19-CK به عنوان تومور مارکر مر در نمونه خون بیماران مبتلا به سرطان سینه با روش REAL TIME PRC دکتر ذاکر بستان آباد  -   رودابه بهزادی اندوهجردی      مسعود سهرابی راد  ژنتیک 

سه شنبه : 

95/11/19 

ساعت : 9

بررسی فعالیت آنزیم پراکسیداز در حضور مشت اسدی و فارماکولیتیک ایندول تریپتوفان  دکتر سکینه منصوری  - دکتر مهشید نیکپور نزهتی  دکتر شیوا مسعودی      فتانه مشهد زرین نژاد  شیمی 

شنبه :

95/11/2

ساعت : 15

بررسی فعالیت آنزیم گلوکز اکسید از در حضور مشتق فارماکولیتیک استری ایندول تریپتوفان  دکتر سکینه منصوری  - دکتر مهرنوش کریم خانی  دکتر مهشید نیکپور نزهتی      فرحناز جواهرنیا  شیمی 

4 شنبه : 

95/11/20 

ساعت : 12:30

اختلالات سیتوژنتیک در نئوپلاسم های پلاسما سل : یافته های یک مرکز در استان فارس  دکتر اکبر صفایی  -   دکتر جواد آراسته      مرضیه حسینی  ژنتیک 

پنجشنبه : 

95/11/21

ساعت :18

بررسی قضایای حدی برای دنباله ای از متغییر های تصادی آمیخته - رو  دکترشکوه غازانی  - - -     سمیرا رمضانی  آمار ریاضی  

سه  شنبه :

95/11/19

ساعت : 

ساخت جاذب قالب مولکولی بر پایه مونومر 2- آلیل فنول به منظور برهمکنش با داروی ایماتینیت مسیلات  دکتر همایون احمد پناهی  - دکتر علیرضا فیض بخش  دکتر راحله صفائی جوان      عاطفه کاظمی  شیمی 

پنج شنبه : 

95/11/21 

ساعت : 9