برگزاری جلسات دفاع دانشکده علوم پایه

عنــــــوان

  استاد راهنـــــــما

 اســـتاد داور داورهای داخلـــی  

     استــــاد         مشـــاور  

   استــــاد  مشـــاور2

 ناظــــــــر 

 دانشجـــــو

 رشــــته

 تاریــــــــخ

تعیین سه بعدی دز در پرتو دهنده گاما سل 

دکتر غلامرضا رئیس علی 

 

دکتر علی اکبر میرزایی 

 

دکتر کاشیان 

-

فرانک گیمه چی 

فیزیک 

شنبه :

 ساعت : 13

96/02/30

پیش تغلیظ تینیدازول با جاذب اصلاح شده در نمونه های حقیقی  دکتر الهه کنوز  دکتر هایده باقری صادقی  - دکتر مرجانه صمدی زاده  - - مونا اسلامی فرد 

شیمی 

یکشنبه :

ساعت : 12

96/04/04

  دکتر  - - دکتر - - گیتا سلجوقی  شیمی  

یک شنبه :

ساعت : 11:30

اثر کروسین بر عوارض بیو شیمیایی ناشی از کلستاز در هسته هیپو کمپ مغز موش های نر بزرگ آزمایشگاهی 

دکتر محمد ناصحی  - - دکتر سعید حسامی تکلو  - - صبا مهربانی فر بیوشیمی 

دو شنبه  :

95/11/11

ساعت : 8

بررسی بیو شیمیایی اثر داروی نوروایدبر التهاب ناشی از کلستاز (هپاتوانسفالوپاتی)در ناحیه استریاتوم مغز موش های نر بزرگ آزمایشگاهی  دکتر سعید حسامی تکلو  - - دکتر محمد ناصحی  - - مریم صادقی اردبیلی  بیوشیمی 

دو شنبه :

95/11/11

ساعت : 9

کلونینگ و بیان ژن مهار کننده متالوروتئیناز- 3 عقرب همیسکورپیوس لپتروس ( عقرب خطرناک خوزستان ) و بررسی تاثیر آن بر مهار رگ زایی سلول سرطان پستان  دکتر فاطمه کاظمی لمعه دشت  - -
دکتر جواد آراسته 
- - مهرداد احدی  ژنتیک 

چهارشنبه :

95/11/20

ساعت : 11

بررسی mrnaهای (196a - 9 -  10b ) بین رده های سرطانی و نمونه های سالم در سرطان دهان  دکتر سعید حسامی تکلو  - - دکتر حکیمه زالی  - - یوسف آریان مهر  بیو شیمی 

دو شنبه :

95/11/11

ساعت : 10

اثر کروسین بر عوارض بیوشیمیایی ناشی از کلستاز در هسته استریاتوممعز مو ش های نر بزرگ آزمایشگاهی  دکتر محمد ناصحی  - - دکتر سعید حسامی تکلو      محمد رضا اعتقادی  بیوشیمی 

دو  شنبه : 

95/11/06 

ساعت :9

بررسی بیان ژن رتروویروس های درون زاد انسانی تیپ k در نمونه خون مبتلایان به سرطان سینه  دکتر روح ا.. درستکار  - - دکتر سعید حسامی تکلو      سارا کریمی مقدم  بیو تکنولوژی میکروبی 

  یک شنبه : 

95/11/10

ساعت : 14

افزایش پایداری حرارتی E.COLI BAC-PHY با استفاده از روش جهش زایی هدفمند دکتر اردشیر حسام پور  -

 

دکتر احسان دهنوی      آزیتا فخر آور  بیوتکنولوژی میکروبی 

چهارشنبه : 

95/11/20 

ساعت : 14

بررسی تاثیر نیتریت سدیم موجود در سوسیس و کالبس بر رشد هیپوکامپ در جنین موش های بزرگ ویستار  دکتر غلامرضا کاکا  -   دکتر بهاره پاکپور      زهرا کاشی  فیزیولوژی جانوری

سه شنبه : 

95/11/26 

ساعت : 15

بررسی میزان بیان پروتئین 19-ck به عنوان تومور مارکرمر در نمونه خون بیماران مبتلا به سرطان سینه با روش  real time pcr دکتر امسان دهنوی  -   دکتر رودابه بهزادی اندوهجردی      مسعود سهرابی راد  ژنتیک

 سه شنبه : 

95/11/19 

ساعت : 9

بررسی بیان تومور مارکر 18-CK موجود در نمونه خون در بیماران مبتلا به سرطان سینه با روش

Real Time PTC  

دکتر رودابه اندهجردی  -   دکتر احسان دهنوی      ارمین غریبی  ژنتیک

سه شنبه : 

95/11/19 

ساعت : 11

بررسی میزان بیان پروتئین 19-CK به عنوان تومور مارکر مر در نمونه خون بیماران مبتلا به سرطان سینه با روش REAL TIME PRC دکتر ذاکر بستان آباد  -   رودابه بهزادی اندوهجردی      مسعود سهرابی راد  ژنتیک 

سه شنبه : 

95/11/19 

ساعت : 9

بررسی فعالیت آنزیم پراکسیداز در حضور مشت اسدی و فارماکولیتیک ایندول تریپتوفان  دکتر سکینه منصوری  - دکتر مهشید نیکپور نزهتی  دکتر شیوا مسعودی      فتانه مشهد زرین نژاد  شیمی 

شنبه :

95/11/2

ساعت : 15

بررسی فعالیت آنزیم گلوکز اکسید از در حضور مشتق فارماکولیتیک استری ایندول تریپتوفان  دکتر سکینه منصوری  - دکتر مهرنوش کریم خانی  دکتر مهشید نیکپور نزهتی      فرحناز جواهرنیا  شیمی 

4 شنبه : 

95/11/20 

ساعت : 12:30

اختلالات سیتوژنتیک در نئوپلاسم های پلاسما سل : یافته های یک مرکز در استان فارس  دکتر اکبر صفایی  -   دکتر جواد آراسته      مرضیه حسینی  ژنتیک 

پنجشنبه : 

95/11/21

ساعت :18

بررسی قضایای حدی برای دنباله ای از متغییر های تصادی آمیخته - رو  دکترشکوه غازانی  - - -     سمیرا رمضانی  آمار ریاضی  

سه  شنبه :

95/11/19

ساعت : 

ساخت جاذب قالب مولکولی بر پایه مونومر 2- آلیل فنول به منظور برهمکنش با داروی ایماتینیت مسیلات  دکتر همایون احمد پناهی  - دکتر علیرضا فیض بخش  دکتر راحله صفائی جوان      عاطفه کاظمی  شیمی 

پنج شنبه : 

95/11/21 

ساعت : 9