نوع خبر 
 
فرم مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

 

فرم های کارشناسی ارشد :

 

1-   فرم تعهد ارائه مقاله

 

2-   فرم تحویل CD   و مجلد پایان نامه – ارشد

 

3-   فرم عدم ارائه مقاله

 

4-   فرم حضور در 3 جلسه دفاع

 

5-   فرم مجوز دفاع کارشناسی ارشد

 

6-   فرم تعیین ارزش مقاله – ارشد

 

7-   فرم تعیین داور مقطع کارشناسی ارشد

 

8-   فرم اظهار نظر و تائید استاد راهنما و داور در مورد پایان نامه

 

9-  فرم تائیدیه مقاله 

 

10-  فرم جلسه دفاع 

 

11- فرم مقالات ارائه شده در همایش 

 

12- فرم مقالات ارائه شده در مجلات علمی 

 

 

فرم های دانشجویان دکتری :

 

1-   فرم تععین ارزش مقاله دکتری

 

2-   فرم مجوز دفاع دکتری

 

3-   فرم تعهد ارائه مقاله

 

4-   فرم عدم ارائه مقاله

 

5-   فرم تحویل CD  و مجلد پایان نامه دکتری

 

6-   فرم تائیدیه مقاله 

                

          7-    فرم اعلام موافقت در زمان دفاع دکتری 

              

          8-   فرم اظهار نظر و تائید اساتید جهت دفاع و ارائه پایان نامه (( دکتری))

 

          9-  فرم جلسه دفاع  

 

          10- فرم مقالات ارائه شده در همایش 

 

         11- فرم مقالات ارائه شده درمجلات علمی 

         

 

شنبه 26 تير 1395  12:42:30

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 1 خرداد 1396  13:32:39
تعداد بازديد از اين خبر : 4687
کدخبر : 13735