ریاست دانشکده

ریاست دانشکده

مشخصات شخصی

 
             نام و نام خانوادگی: داود ابراهیمی بقا
وضعیت:عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
گروه آموزشی : ریاضی و آمار
مرتبه علمی : دانشیار 
تاریخ و محل تولد:1349
 
 مشخصات تحصیلی
 
دکتری: ریاضی محض ،گرایش آنالیز هارمونیک ، دانشگاه شهید بهشتی سال 1383
کارشناسی ارشد: ریاضی محض، گرایش : آنالیز تابعی ،دانشگاه شهید بهشتی سال 1376 
کارشناسی: ریاضی محض  ،دانشگاه بیرجند سال 1373  
 
 
سمت های اجرایی

رییس دانشکده علوم پایه ازسال 1392 تاکنون

مدیر گروه ریاضی و آمار دانشکده علوم پایه واحد تهران مرکزی به مدت یکسال

سوابق آموزشی :

تدریس دروس تخصصی مقطع کارشناسی ریاضی : بیش از 10 سال

تدریس دروس مقطع کارشناسی ارشد : بیش از 6 سال

تدریس دروس مقطع دکتری : بیش از 4 سال

آدرس پست الکترونیکی :

Dav.Ebrahimi_Bagha@iauctb.ac.ir