ریاست دانشکده

 

مشخصات شخصی :

 نام و نام خانوادگی :  داود ابراهیمی بقا  

مرتبه علمی : دانشیار 

e_bagha@iauctb.ac.ir : ایمیل
 

: مشخصات تحصیلی

دکتری: ریاضی محض - . دانشگاه شهید بهشتی . 1383
. کارشناسی ارشد: ریاضی . دانشگاه شهید بهشتی 1376
. کارشناسی: ریاضی محض . دانشگاه بیرجند 1373

 

 :موضوعات پژوهشی مورد علاقه 

میانگین پذیری جبرهای باناخ
 

 :سوابق اجرایی

مدیر گروه ریاضی و آمار
 سرپرست دانشکده علوم پایه

 

: رزومه