معاون دانشکده

معاون دانشکده

مشخصات شخصی
 
             نام و نام خانوادگیعلی عزآبادی
وضعیت:عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
گروه آموزشی : شیمی
مرتبه علمی : استادیار
تاریخ و محل تولد:1347
 
 مشخصات تحصیلی
 
دکتری: شیمی آلی ،دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم تحقیقات 1384
کارشناسی ارشد: شیمی آلی، ،دانشگاه زنجان سال 1378 
کارشناسی: شیمی کاربردی  ،دانشگاه صنعتی شریف سال 1371  
 
سمت های اجرایی

معاون دانشکده علوم پایه ازسال 1392 تاکنون

مدیردفترارتباط باصنعت یکسال

سردبیرمجله شیمی

آدرس پست الکترونیکی :

Ali.Ezabadi@iauctb.ac.ir