معاون دانشکده

معاون دانشکده

 مشخصات شخصی :

 نام و نام خانوادگی : مریم دقیقی اصل   

 محل تولد: تهران           

نام و نشانی محل کار:دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

شغل:عضو هیات علمی – مدیر گروه شیمی

مرتبه علمی: استادیار

 

 مشخصات تحصیلی:

  کارشناسی: دانشگاه رازی کرمانشاه

  کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

  دکتری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

  رشته تحصیلی: شیمی معدنی

 

سمت های اجرایی :

معاون دانشکده علوم پایه ازسال 1399 تاکنون

مدیر گروه شیمی

 

    آدرس پست الکترونیکی :

    پست الکترونیک ( E-mail) :

               Mar.daghighi_asli@iauctb.ac.ir

                Daghighi1350@gmail.com

 

     فعالیت های پژوهشی:

الف)مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی:

1-Synthesis of a new triazine derived macrocycle and a thermodynamic study of its complexes with some transition and heavy metal ions in acetonitrile solution

Z. Pourghobady, F. Seyyed-majidi, M. Daghighi-Asli, …

Polish Journal of Chemistry vol 74 , 2000

 

2-Theoretical studies of rotational barriers of dithiocarbamate ligands in the square planar complexes TM(L)(L’)(h2dtc)(TM=Ir, Rh)

A.Ariafard, M. Daghighi Asli, H.R. Aghabozorg, …

Journal of Molecular Structure: THEOCHEM 2003(49-56)

 

3-Polymeric precursor route for the synthesis of nanosized CoxMg1-xAl2O4 blue pigments.

L.Torkian, M. Daghighi Asli, Z.Boorboor

World Applied Sciences Journal.  22(10)2013

 

4- Symple and efficient rout for synthesis of spinel nanopigments.

L.Torkian, M. Daghighi Asli, Z.Boorboor

Journal of Chemistry. 09/2013

 

5-Effects of β-alanine on morphology and optical properties of CoAl2O4 nanopowder as a blue pigment.

L.torkian, M.Daghighi Asli

Advanced Powder Technology. 25(2)2013

 

6-Adsorption process of Janus green B dye onto nano-mesoporous carbon       CMK-3.

M.Daghighi Asli, A.R. Jafar  Gholi Nezhad, L.Torkian.

Journal of Applied Research in Chemistry. (2)2013.

 

7-Synthesis and preparation of hydrophobic silica nano-coating through sol-gel-dipping method.

L.Torkian, H. Mohammadzadeh, M. Daghighi Asli

Journal of Applied Research in Chemistry. 08/2014

 

8-Effects of starch addition on the characteristics ofCoAl2O4 nano pigments.

L.torkian, E.Radmanesh, M.Daghighi Asli

Coloration Technology. 130(5)2014.

 

9-Investigation of orange G adsorption by Ag/CMK-3 nano composite.

L.Torkian, A.R. Jafar  Gholi Nezhad, M.Daghighi Asli

Journal of Applied Research in Chemistry. (2)2015

 

10-Synthesis of mixed metal oxides of CoxZn1-xAl2O4 through hybrid combustion method by applying chitosan as a fuel.

L.Torkian, M.Hashempour, M.Daghighi Asli

Journal of Applied Research in Chemistry. (2)2015

 

 

 

ب )مقالات پذیرفته شده در همایش های علمی داخلی یا خارجی

1-The study of rotational barrier of vinilidene ligand in complexes Os(Cl)(H)(=C=CH2)(PX3)2   (X=F,H,CH3)

M.Daghighi Asli, A.Ariafard

8th Iranian Inorganic Chemistry Conference. 2004

 

2- Theoretical insight of substituent effect in para substituted Fe(Co)4-pyridine complexes.

S.Azmayesh, R.Ghiasi, M. Daghighi Asli

The Regional Chemistry Conferences.2011

 

3-به کارگیری سرامیک متخلخل مصلح شده به نانوذرات در تصفیه آب

علیرضا جعفر قلی نژاد، مریم دقیقی اصلی

اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو بهمن1389

 

4-Microwave assisted combustion synthesis of nano crystalline CoAl2O4 spinel powder.

Radmanesh E., Torkian L., Daghighi Asli M., Boorboor Z.

11th International Conference on Atomically Controlled Surfaces, Interfaces and Nanostructures. St. Petersburg, October 3-7 , 2011

 

5-Simple and environmentally benign route for the synthesis of nanosized      CoxMg1-xAl2O4 blue pigments.

Boorboor Z., Daghighi Asli M., Torkian L., Radmanesh E.

11th International Conference on Atomically Controlled Surfaces, Interfaces and Nanostructures. St. Petersburg, October 3-7 , 2011

 

6-Synthesis and characterization of spinel CoAl2O4 nanoparticles by applying a new fuel.

L.Torkian, M.Radmanesh, M.Daghighi

15th Iranian Chemistry Congress. 2011

 

7-Blue nano pigments based on CoxMg1-xAl2O4 synthesized by an environmentally benign method.

L.Torkian, Z.Boorboor, M.Daghighi

15th Iranian Chemistry Congress. 2011

 

8- The pH effect on the conversion of (8-hydroxyguanosin5’,8cyclicphosphodiester) to 8-oxo-dGMP from computational point of view.

S.Aghmasheh, S.Najaflou, M.Daghighi Asli, A.Ariafard

15th Iranian Chemistry Congress. 2011

 

9-Synthesis of new nano-coloring agent of ceramic pigment via combustion route.

L.Torkian, Z.Boorboor, M.daghighi

15th Iranian Chemistry Congress. 2011

 

10-Theoritical study on the reduction of Pt(IV) to Pt(II) throughthe reaction of dGMP with PtCl4 (dach).

S.Najaflou, S.Aghmasheh, S.Hajiamo Assar, A.Ariafard, M.Daghighi Asli

13th Iranian Inorganic Chemistry Conference. 2011

 

11-Termodynamic and kinetic investigation of cationic dye removal from textile waste via CMK-3.

A.Jafar Gholi Nezhad, L.Torkian, M. Daghighi Asli

15th Iranian phisical Chemistry Conference. 2012

 

12-نشاندن مشتقات آمیدی روی MCM-41 به منظور کاربردهای دارویی

شیرین قادری، مریم دقیقی اصلی، امیر رضا آزادمهر

اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی. اردیبهشت 92

 

13- بارگذاری 4-متوکسی بنزآلدهید روی MCM-41

شیرین قادری، مریم دقیقی اصلی، امیر رضا آزادمهر

اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی. اردیبهشت 92

 

14- ساخت و سنتز سیلیکا با روش جدید و بررسی جذب برخی عنصرهای واسطه روی بستر سیلیکا مورد نظر.

الهام اسماعیل زاده، مریم دقیقی اصلی، امیر رضا آزادمهر

اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی. اردیبهشت 92

 

15- حذف فلز سنگین نیکل از محلول های آبی با استفاده از نانو جاذب عاملدار شده با گروه ]مینه و بررسی شرایط بهینه جذب.

مهدی آقاجانی، مریم دقیقی اصلی، لیلا ترکیان

سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران. تیر 94

 

 16-بررسی شرایط بهینه جذب فلز سنگین سرب از محلول های آبی با استفاده از نانو جاذب اصلاح شده.

مهداد انکاری، مریم دقیقی اصلی، لیلا ترکیان

سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران. تیر 94

ج)تالیف کتاب:

1-مبانی شیمی معدنی (جلد دوم)

حسین آقا بزرگ، حمیدرضا آقابزرگ، شبنم ششمانی، مریم دقیقی اصلی

جهاد دانشگاهی تربیت معلم

 

2-مبانی شیمی معدنی (جلد سوم)

حسین آقا بزرگ، حمیدرضا آقابزرگ، مریم دقیقی اصلی ، شبنم ششمانی

در حال چاپ.

  دانلود رزومه