معاون دانشکده

معاون دانشکده

مشخصات شخصی

 

             نام و نام خانوادگیعلی عزآبادی

وضعیت:عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

گروه آموزشی : شیمی

مرتبه علمی : استادیار

تاریخ و محل تولد:1347

 

 مشخصات تحصیلی

 

دکتری: شیمی آلی ،دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم تحقیقات 1384

کارشناسی ارشد: شیمی آلی، ،دانشگاه زنجان سال 1378 

کارشناسی: شیمی کاربردی  ،دانشگاه صنعتی شریف سال 1371  

 

سمت های اجرایی

معاون دانشکده علوم پایه ازسال 1392 تاکنون

مدیردفترارتباط باصنعت یکسال

سردبیرمجله شیمی

آدرس پست الکترونیکی :

Ali.Ezabadi@iauctb.ac.ir

دانلود رزومه