مدیر آموزش

نام و نام خانوادگی: سکینه فرجی

سمت : مدیر آموزش 

شماره تماس :