مدیر آموزش

نام : سکینه 

نام خانوادگی : فرجی 

سمت : مدیر آموزش 

شماره تماس : 88385775