مدیر پژوهش

نام : مژگان 

نام خانوادگی : زارع کهن 

سمت : مدیر پژوهش 

مدرک تحصیلی :  دکتری ادبیات غنایی 

سوابق اجرائی : 

کارشناس آموزش - گروه مهندسی برق 

مدیر پژوهش دانشکده معماری و شهرسازی 

مدیر پژوهش دانشکده علوم پایه 

لوح تقدیر مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر در سال 1395

 

شماره تماس : 88074903