مدیر پژوهش

نام و نام خانوادگی:

 

سمت : مدیر پژوهش 

مدرک تحصیلی :   

سوابق اجرائی : 

 

مدیر پژوهش دانشکده  

 

 

شماره تماس :