انجمن علمی ریاضی

انجمن علمی ریاضی

هیئت موسس

 • هدی در ملکی فراهانی
 • افسانه احمدی
 • ناربه پطروسیان
 •  ماهان شقاقی
 •  مجتبی مظاهری فرد

تاریخ دریافت مجوز 9/9/83

اولین هیئت مدیره

 • حسین محمدی – رئیس انجمن
 • پوریا مشهدی – خزانه دار
 • افسانه احمدی
 • هدی در ملکی فراهانی
 • ناربه پطروسیان
 • ماهان شقاقی
 • مجتبی مظاهری فرد

اعضای هیئت مدیره

 • صبا علی یاری- رئیس انجمن
 • گلناز شجاعی- خزانه دار
 • حامد خلیلیان
 • سهیل برادران
 • پریسا زارعی
 • سوشیانس نور قربانی
 • رضا فیروز در

 

اعضای هیئت مدیره 93

 • دکتر مجید امیرفخریان
 • امین قلی پور اندریان
 • شیرین امیدی فر
 • فرشید محمد زاده
 • رضا نوین
 • اوژن معدنچی

 

مسئولین نشریه انجمن ریاضی

سردبیر : دکتر مجید امیرفخریان

مدیر مسئول : دکتر محمدعلی فریبرزی عراقی

جانشین سردبیر و مدیر مسئول : امین قلی پور اندریان

مدیر اجرایی : امین قلی پور اندریان

 

مجله علمی دانشجویی ریاضی و آمار

اعضاء هیأت مدیره 94

 • دکتر مجید امیرفخریان
 • امین قلی پور اندریان
 • رضا نوین
 • امیرحسین وکیلی
 • مریم قدیمی قشلاقی
 • پریسا کهنموئی

تماس با ما : امیرحسین وکیلی     09212758901