انجمن علمی شیمی

انجمن علمی شیمی

هیئت موسس

تاریخ دریافت مجوز 8/11/79

اولین هیئت مدیره

 • نسترن نورمحمدی
 • محمد موسوی
 • مصطفی صفری
 • محمدرضا افشین نژاد
 • الهام طباطبائی
 • محمد باقر هاشمی
 • پرنیا آبیاری قمصری
 • زهرا رحمانی
 • عاتکه قائم مقامی
 • سمانه رستمی

موفق به دریافت مجوز نشریه فیزیک درتاریخ 1383 شده است

اعضای هیئت مدیره

 • الهام طباطبائی- رئیس انجمن
 • دکتر مریم دقیقی اصل- خزانه دار
 • کامیار دارائی
 • نازی مددی
 •  فاطمه حسین نژاد
 •  سید بابک اقبالی
 • علیرضا قاسمی
 • ستوده محمدی

تماس با ما :

حسین محمدی

09122860789