انجمن علمی زیست شناسی

انجمن علمی زیست شناسی

هیئت موسس

تاریخ دریافت مجوز 1386

اولین هیئت مدیره

 • دکتر مریم تاج آبادی – رئیس انجمن
 • محمدرضا امن زاده-خزانه دار
 • محمدرضا امن زاده
 • امید حاجی امیری
 • بهنام شفیعی
 • الهام عبادتی
 • زهرا شاکری
 • مریم گلشاهی
 • فاطمه امامی
 • سارا خانی- مسئول نشریه

موفق به دریافت مجوز نشریه فیزیک درتاریخ 1386 شده است

اعضای هیئت مدیره

 • دکتر مریم تاج آبادی – رئیس انجمن
 • محمدرضا امن زاده-خزانه دار
 • محمدرضا امن زاده
 • امید حاجی امیری
 • بهنام شفیعی
 • الهام عبادتی
 • زهرا شاکری
 • مریم گلشاهی
 • فاطمه امامی
 • سارا خانی- مسئول نشریه

تماس با ما  :

زهرا امامی

09126596092

الهام عبادتی

09126145219