روسا و معاونین پیشین دانشکده

روسای دانشکده علوم پایه

روسای دانشکده علوم پایه

تاریخ آغاز

خاتمه مسئولیت

دکتر حیدر دانشمند 

1369

1373

دکتر محمد رضا جلیلیان نصرتی

1373

1374

دکتر حیدر دانشمند

1374

1376

دکتر عباس منصوری

1376

برای سه ماه

خانم زکیه روحانی

1376

1379

دکتر مسعود لاریجانی

1379

1380

دکتر الهه کنوز

1380

1382

دکتر جواد موتمنی طباطبایی

1382

1383

دکتر قاسم توحیدی

1383

1383

دکتر محمد علی فریبرزی عراقی

1383

1384

دکتر شعبانعلی صفری ثابت

1384

1392

دکتر داود ابراهیمی بقا

1392 1396

دکتر جمشد صباغ زاده 

1397 تاکنون

 

معاونین دانشکده علوم پایه

 

معاون دانشکده علوم پایه
 

تاریخ آغاز

خاتمه مسئولیت

دکتر مهرداد آزادی 1376 1379

 

خانم وحدیه ابوسعیدی

1379 1380

 

خانم دکتر حیدری 1380 1380

 

آقای نادر مدنی مشائی 1380 1381

 

دکتر علیرضا فیض بخش 1381 1384

 

آقای ناصر غفوری عدل 1384 1391

 

دکتر مسعود صانعی

1392

1392

دکتر علی عز آبادی

1392

1397

دکتر امیر فخریان 

1397

تاکنون