رشته گرایش ها

رشته گرایش های دانشکده علوم پایه

رشته گرایش های رشته ریاضی

کارشناســـی:

 • ریاضی کاربردی
 • ریاضی محض
 • دبیری ریاضی
 • ریاضیات و کاربردها
 • آمار
 • آمارو کاربردها
 • علوم کامپیوتر

کارشناســی ارشد :

گرایش های ریاضی محض:

 • جبر
 • آنالیز
 • هندسه توپولوژی

گرایش های ریاضی کاربردی:

 • آنالیز عددی
 •  تحقیق در عملیات
 • آموزش ریاضی
 • آمار ریاضی
 • ریاضی
 • ریاضیات مالی

دکتـــری:

گرایش های ریاضی:

 • جبر
 • آنالیز

گرایش های ریاضی کاربردی:

 • آنالیز عددی
 • تحقیق در عملیات

رشته گرایش های رشته فیزیک

کارشناســـی:

 • فیزیک هسته ای
 • فیزیک اتمی
 • فیزیک حالت جامد

کارشناســی ارشد :

 • فیزیک نجومی
 • فیزیک بنیادی
 • فیزیک حالت جامد
 • فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدانها
 • فیزیک هسته ای
 • فیزیک اتمی و مولکولی
 • نانو فیزیک

دکتـــری:

 • الکترو مغناطیس
 • لرزه شناسی
 • زلزله شناسی
 • گرانی سنجی
 • فیزیک

رشته گرایش های رشته شیمی

کارشناســـی:

 • شیمی کاربردی
 • شیمی محض

کارشناســی ارشد :

 • شیمی آلی
 • شیمی تجزیه
 • شیمی معدنی
 • شیمی فناوری اسانس
 • شیمی فیزیک
 • شیمی کاربردی
 • فیتو شیمی
 • شیمی دارویی
 • علوم و فناوری نانو
 • نانو شیمی

دکتـــری:

 • شیمی معدنی
 • شیمی کاربردی
 • شیمی تجزیه
 • شیمی فیزیک
 • شیمی آلی

رشته گرایش های رشته زیست شناسی

کارشناســی :

 • زیست شناسی سلولی و مولکولی – علوم سلولی ملکولی
 • زیست شناسی عمومی

کارشناســی ارشد :

 • بیوشمی
 • علوم گیاهی
 • علوم سلولی و مولکولی
 • ژنتیک میکربیولوژی
 • علوم جانوری فیزیولوژی جانوری
 • علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی
 • علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری
 • زیست شناسی دریا – جانوران دریا
 • زیست فناوری ( بیو تکنولوژی ) – گرایش میکروبی
 • مدیریت محیط زیست ( اچ اس ای )
 • علوم کامپیوتر
 • علوم دریایی و اقیانوسی – فیزیک دریا
 • حقوق و محیط زیست