مدیر گروه

           

مشخصات فردی 

  • نام و نام خانوادگی : امین محمودی کبریا 
  • دکترای تخصصی 
  • مرتبه علمی:دانشیار
  • ایمیل: a_ mahmoodi@iauctb.ac.ir

 

 مشخصات تحصیلی:

  • دکتریریاضی محض - . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1385
  •  کارشناسی ارشد: ریاضی محض . دانشگاه امیرکبیر 1379.
  • کارشناسی: ریاضی محض . دانشگاه رازی کرمانشاه . 1377 .

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

  • آنالیز هارمونیک
  • آنالیز تابعی

      

     رزومه