مدیر گروه

           

 مشخصات فردی 

نام و نام خانوادگی : مهرداد آزادی 

کارشناسی ارشد ریاضی: دانشگاه شیراز از بهمن 1369 تا اردبیهشت 1371

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: گروه تولید شده توسط  و  گروه آزاد است.

معاون دانشجویی واحد تهران مرکزی : از سال 1390 لغایت 1392

دکتری: ریاضی محض گرایش جبر : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (1386)

گروه آموزشی :ریاضی و آمار

مدیرگروه ریاضی وآمار

 

دانلود رزومه