اعضای هیات علمی

اعضای هیأت علمی گروه ریاضی و آمار

 ریاضی محض گرایش آنالیزریاضی  

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

حمیدرضا رحیمی

استاد

 

محمد صادق عسگری

دانشیار

 

ناصر غفوری عدل

مربی بورسیه

 

امین محمودی کبریا

دانشیار

 

دکتر داود ابراهیمی بقا

دانشیار

 

محسن میرافضل

استادیار

 

 

 ریاضی محض گرایش جبر

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

شعبانعلی صفری ثابت

دانشیار

 

مهرداد آزادی

استادیار

 

رجبعلی برزویی

استاد

 

منصوره دلدار

استادیار

 

شروین صاحبی

استادیار

 

هوشمند سردار

مربی

 

 

 ریاضی کاربردی گرایش آنالیزعددی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

مجید امیرفخریان

استاد

 

حجت الله ادیبی

استاد

 

جلیل رشیدی نیا

استاد

 

مریم عسگری

مربی بورسیه

 

محمدعلی فریبرزی عراقی

دانشیار

 

هوشنگ پارسانیا

استادیار

 

 

ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

قاسم توحیدی

دانشیار

 

مسعود صانعی

دانشیار

 

 

 آمار کاربردی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

محسن راد

مربی

 

محسن کوکبی نژاد

استادیار

 

حجت الله سیف الهی

دانشیار

 

سید محمود میرخان

مربی

 

لیلا گلشنی

استادیار

 

مریم رضوان نقندری

مربی

 

 

ریاضی گرایش آموزش ریاضی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

نسیم اصغری

استادیار