اعضای هیات علمی

اعضای هیأت علمی گروه ریاضی و آمار

 ریاضی محض گرایش آنالیزریاضی  

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

حمیدرضا رحیمی

استاد

 

محمد صادق عسگری

دانشیار

 

ناصر غفوری عدل

مربی بورسیه

 

امین محمودی کبریا

دانشیار

 

دکتر داود ابراهیمی بقا

دانشیار

 

محسن میرافضل

استادیار

 

                                  محسن ضیاءمنش                                                   مربی 

 

 ریاضی محض گرایش جبر

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

شعبانعلی صفری ثابت

دانشیار

 

مهرداد آزادی

استادیار

 

رجبعلی برزویی

استاد

 

منصوره دلدار

استادیار

 

شروین صاحبی

استادیار

 

هوشمند سردار

مربی

 

                                   لطف اله پور فرج                                                   استاد یار 

                                   ژاله رضائی                                                         مربی

                         امیر علی طباطبائی عدنانی                                              استادیار 

 

 ریاضی کاربردی گرایش آنالیزعددی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

مجید امیرفخریان

استاد

 

حجت الله ادیبی

استاد

 

جلیل رشیدی نیا

استاد

 

مریم عسگری

مربی بورسیه

 

محمدعلی فریبرزی عراقی

دانشیار

 

هوشنگ پارسانیا

استادیار

 

                                         هما زادون                                                       مربی 

                                  فریبا فتاح زاده                                                    استاد یار 

 

ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

قاسم توحیدی

دانشیار

 

مسعود صانعی

دانشیار

 

                               

                                            هیلدا صالح                                                       استادیار 

 آمار کاربردی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

محسن راد

مربی

 

محسن کوکبی نژاد

استادیار

 

حجت الله سیف الهی

دانشیار

 

سید محمود میرخان

مربی

 

لیلا گلشنی

استادیار

 

مریم رضوان نقندری

مربی

 

 

ریاضی گرایش آموزش ریاضی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

نسیم اصغری

استادیار

 

 

 

 

 

 

ریاضی گرایش ریاضی محض 

 

                                      نام و ونام خانوادگی                                                     مرتبه علمی 

                                            علی بحرینی                                                                    مربی

                                               علی رضا                                                                       مربی

 

 

آمار و ریاضی گرایش آمار ریاضی 

 

                                       نام ونام خانوادگی                                                  مرتبه علمی 

                                       زهرا شکوه غازانی                                                      استادیار 

 

آمار گرایش آمار 

 

                               نام و نام خانوادگی                                             مرتبه علمی 

                                   مهدی علی محمدی                                                 استادیار