اعضای هیات علمی

اعضای هیأت علمی گروه ریاضی و آمار

 ریاضی محض گرایش آنالیزریاضی  

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه شخصی

حمیدرضا رحیمی

استاد rahimi-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html 

محمد صادق عسگری

دانشیار

asgari-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html 

ناصر غفوری عدل

مربی بورسیه

ghafooriadl-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html 

امین محمودی کبریا

دانشیار

mahmodi-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html 

دکتر داود ابراهیمی بقا

دانشیار D-EbrahimiBagha-math.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

محسن میرافضل

استادیار

 

 
 ریاضی محض گرایش جبر
 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه شخصی

شعبانعلی صفری ثابت

دانشیار safarisabet-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html 

مهرداد آزادی

استادیار

azadi-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html 

رجبعلی برزویی

استاد

borzooei-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html 

منصوره دلدار

استادیار

deldar-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html 

شروین صاحبی

استادیار

sahebi-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html 

هوشمند سردار

مربی sardar-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html 
 

 ریاضی کاربردی گرایش آنالیزعددی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه شخصی

مجید امیرفخریان

استاد

 http://m-amirfakhrian-math.iauctb.ac.ir/

حجت الله ادیبی

استاد

اینجاراکلیک کنید

جلیل رشیدی نیا

استاد

rashidinia-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html 

مریم عسگری

مربی بورسیه

asgari-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html 

محمدعلی فریبرزی عراقی

دانشیار

fariborziaraghi-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html 

هوشنگ پارسانیا

استادیار parsania-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html 
 

ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه شخصی

قاسم توحیدی

دانشیار

g-tohidi-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html 

مسعود صانعی

دانشیار

sanei-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html 

 

 آمار کاربردی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه شخصی

محسن راد

مربی

rad-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html 

محسن کوکبی نژاد

استادیار kokabinezhad-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html 

حجت الله سیف الهی

دانشیار seifollahinonkaran-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html 

سید محمود میرخان

مربی mirkhan-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html 

لیلا گلشنی

استادیار golshani-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html 

مریم رضوان نقندری

مربی

rezvannagondari-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html 
 

ریاضی گرایش آموزش ریاضی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه شخصی

نسیم اصغری

استادیار

asghari-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html