سمینارها و کنفرانسهای علمی

کنفرانسها وسمینارهای گروه ریاضی وآمار دانشکده علوم پایه

سخنرانی آقای دکتر سید مسعود امینی استاد دانشگاه تربیت مدرس تحت عنوان "میانگین پذیری مدولی جبرهای باناخ "  روز چهارشنبه 26/9/93

 در محل اتاق دفاع دانشکده برگزار می گردد.

برنامه سخنرانی های اساتید محترم گروه ریاضی و آمار در هفته پژوهش

نام استاد

عنوان سخنرانی

تاریخ ارائه سخنرانی (اتاق دفاع)

آقای ناصر غفوری عدل

نقطه ثابت وکاربردهای آن

سه شنبه 25/9/93 ساعت 13تا14

دکتر محسن کوکبی نژاد

تفکر فازی درآمار

چهارشنبه 26/9/93 ساعت  30/12تا30/13

دکتر محمد صادق عسگری

فریمها برای زیر فضاهای یک فضای هیلبرت

چهارشنبه 26/9/93 ساعت 30/11تا30/12

دکترقاسم توحیدی

کاربردGAMS دربرنامه نویسی مدلهایDEA

چهارشنبه 26/9/93 ساعت 14تا 15

دکترجلیل رشیدی نیا

تقریب سینک برای حل مدلهای ریاضی وکارهای انجام شده درایران

پنج شنبه  27/9/93 ساعت 10تا11

دکترامین محمودی کبریا

مقدمه ای بر گروههای کوانتومی

پنج شنبه 27/9/93 ساعت 11تا12 

دکتر داود ابراهیمی بقا

جبرهای دوگان مدولی

پنج شنبه 27/9/93 ساعت 12تا13 

دکترمجیدامیرفخریان

نظریه کنترل وکنترل بهینه

شنبه  6/10/93  ساعت  11تا12

دکتر محمدعلی فریبرزی

پیچیدگی محاسباتی الگوریتمها واهمیت آن درآنالیز عددی

شنبه 6/10/93 ساعت  12تا13