اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه شیمی

 

اعضاء هیات علمی رشته  شیمی  – گرایش شیمی تجزیه 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

همایون احمد پناهی 

استاد

 

فرح اسدیان حاج آقایی 

مربی

 

فریده بندرچیان 

مربی

 

عاطفه تمدن 

استادیار

 

فرحناز ذوالریاستین 

lمربی

 

علیرضا فیض بخش 

استاد

 

الهه کنوز 

دانشیار

 

امیر حسین محسن صرافی 

استادیار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضاء هیات علمی رشته شیمی - گرایش شیمی آلی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

راهبه امیری دهخوارقانی

دانشیار

 

نادرزبرجد شیراز

دانشیار

 

 

نیکا شاکرین

مربی

 

مرجانه صمدی زاده

استادیار

 

علی عزآبادی

استادیار

 

شیوا مسعودی

دانشیار

 

مهشید نیکپور نزهتی

استادیار

 

 

 

 

 

 

اعضاء هیات علمی رشته  شیمی - گرایش شیمی  فیزیک 

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

افسانه امیری

استادیار

 

افشین تقوامنش

استادیار


 

علیرضا زیگلری

استادیار

 

مهرنوش کریمخانی

استادیار

 

سکینه منصوری

استادیار

 

سارا شهریاری 

مربی

 

 

 

 

 

 

اعضاء هیات علمی رشته  شیمی  – گرایش شیمی معدنی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

علیرضا آریافرد

دانشیار

 

آذر باقری قمی

دانشیار

 

مریم دقیقی اصل

استادیار

 

محبوبه منوچهری

دانشیار 

 

شهره نفیسی

استاد

 

 

 

اعضاء هیات علمی رشته  شیمی  – گرایش آلودگی و حفاظت محیط زیست

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

سیمین تدین

مربی