اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه شیمی

 

اعضاء هیات علمی رشته  شیمی  – گرایش شیمی تجزیه 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه  شخصی

همایون احمد پناهی 

استاد

http://H-AhmadPanahi-Chemistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

فرح اسدیان حاج آقایی 

مربی

http://F-Assadian-chemistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

فریده بندرچیان 

مربی

http://F-Bandarchian-chemistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

عاطفه تمدن 

استادیار

 http://A-Tamaddon-chemistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

فرحناز ذوالریاستین 

lمربی

http://F-zoriasatein-chemistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

علیرضا فیض بخش 

استاد

http://A-Feyzbakhsh-chemistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

الهه کنوز  دانشیار

http://E-Konoz-chemistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

امیر حسین محسن صرافی  استادیار

http://a-mohsensarafi-chemistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضاء هیات علمی رشته شیمی - گرایش شیمی آلی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه  شخصی

راهبه امیری دهخوارقانی

دانشیار

http://R-AmiriDehkharghani-chemistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

نادرزبرجد شیراز

دانشیار

 

نیکا شاکرین

مربی

http://N-Shakerin-chemistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

مرجانه صمدی زاده

استادیار

http://M-Samadizadeh-chemistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

علی عزآبادی

استادیار

http://A-Ezabadi-chemistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

شیوا مسعودی

دانشیار

http://S-Masoudi-chemistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

مهشید نیکپور نزهتی

استادیار

http://M-NikPourNezhati-chemistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

 
 

 

 

 

اعضاء هیات علمی گرایش شیمی - رشته فیزیک 

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه  شخصی

افسانه امیری

استادیار

http://A-Amiri-chemistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

افشین تقوامنش

استادیار

علیرضا زیگلری

استادیار

http://A-Zeglari-chemistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

مهرنوش کریمخانی

استادیار

http://m-karimkhani-chemistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

سکینه منصوری

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-mansouri-chemistry/fa

 

 

 

 

 

 

اعضاء هیات علمی رشته  شیمی  – گرایش شیمی معدنی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه  شخصی

علیرضا آریافرد

دانشیار

http://A-Ariafard-chemistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

آذر باقری قمی

دانشیار

http://A-BaqeriQomi-Chemistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

مریم دقیقی اصل

استادیار

http://M-daghighiAsli-chemistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

محبوبه منوچهری

دانشیار 

http://M-Manoochehri-chemistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

شهره نفیسی

استاد

 http://S-Nafisi-chemistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

 

 

 

 

 

 

اعضاء هیات علمی رشته  شیمی  – گرایش آلودگی و حفاظت محیط زیست

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه  شخصی

سیمین تدین

مربی

http://S-Tadayyon-chemistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html