درباره گروه

آزمایشگاههای کارشناسی گروه شیمی

لیست آزمایشگاهها

ردیف

نام ازمایشگاه یا کارگاه

1

 آزمایشگاه شیمی عمومی1و2

2

 آزمایشگاه شیمی آلی 1و2

3

آزمایشگاه شیمی تجزیه 1و2

4

آزمایشگاه تجزیه دستگاهی

5

آزمایشگاه شیمی فیزیک1و2

6

آزمایشگاه شیمی معدنی 1و2

7

آزمایشگاه جداسازی و شناسایی مواد آلی

8

آزمایشگاه اصول تصفیه آب و پساب

9

آزمایشگاه شیمی رنگ و پلیمر

10

کارگاه شیشه گری

11

آزمایشگاه صنعتی

 

آزمایشگاههای تحقیقاتی کارشناسی ارشد شیمی

لیست آزمایشگاهها تحقیقاتی                                                   

ردیف

نام دستگاهها

1

دستگاه گاز کروماتوگرافی

2

دستگاه کروماتوگرافی مایع با فشار بالا

3

طیف سنجی ماوراءبنفش

4

طیف سنجی فلورسانس

5

طیف سنجی مادون قرمز

6

اتولب

ردیف

نام ازمایشگاه یا کارگاه

1

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی

2

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه

3

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک

4

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی

5

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی کاربردی

6

 آزمایشگاه شیمی معدنی 1و2