مدیر گروه

مدیر گروه کارشناسی  فیزیک

مشخصات شخصی :


نام و نام خانوادگی: بابک وکیلی


عضو گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


مرتبه علمی: استاد تمام

 

مشخصات تحصیلی :


دکتری: فیزیک نظری ، گرانش و کیهان شناسی
دانشگاه شهید بهشتی، تهران
عنوان رساله دکتری: کیهان شناسی اسپینوری، استاد راهنما: دکتر حمید رضا سپنجی
کارشناسی ارشد: فیزیک نظری، ذرات بنیادی
دانشگاه تهران، تهران
عنوان پایان نامه ارشد: بوزون ها و فرمیون های نسبیتی در حضور میدان گرانشی، استاد راهنما: دکتر مسعود علیمحمدیسوابق اجرائی :


- عضو کارگروه فیزیک هیات اجرایی جذب استان تهران 1397 تا کنون
عضو شورای تحصیلات تکمیلی گروه فیزیک دانشگاه آزاد تهران مرکزی 1393 تا کنون
1388- -عضو شورای تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، 1391
1388- -عضو شورای پژوهشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، 1393
1388- -عضو شورای آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، 1393
عضو اصلی کمیته منتخب هیات ممیزه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، - 1390
1388- -مدیر گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، 1390
1390- -رئیس دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، 1393
-عضو پیوسته انجمن فیزیک ایران، 1385 تا کنون
-مدیر مسئول مجله
Journal of Theoretical Physics

 

 

آدرس پست الکترونیکی              convert-email-to-image?id=1938    : ایمیل        

 

دانلود رزومه :