سمینارها وکنفرانسهای علمی

سخنرانی علمی گروه فیزیک در هفته پژوهش

نام استاد عنوان سخنرانی تاریخ و ارائه سخنرانی ( اتاق دفاع )
دکتر سلیمه کیمیاگر بررسی  خواص ذرات نانو گرافن چهارشنبه   26/9/93  ساعت  16-15
آقای امیر سینا مجیر شیبانی شِیمی جابربن حیان و رازی چهارشنبه  26/9/93  ساعت  11:30 -10:30
آقای امیر سینا مجیر شیبانی کوانتوک پلامک و بوهر از دیدگاه آماری چهارشنبه  26/9/93  ساعت  10:30 -9:30

 

کنفرانسها وسمینارهای گروه فیزیک دانشکده علوم پایه

چهارمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان ها

آشنایی با لینوکس

کنفرانس ملی نانوساختارها و گرافن

برگزاری دوره آموزشی بسته نرم افزاری کوانتوم اسپرسو