مدیر گروه زیست شناسی

نام و نام خانوادکی :دکتر آرزودست پاک

مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی: سیستماتیک گیاهی

آدرس پست الکترونیکی:arezoo.dastpak@iauctb.ac.ir 

 

دانلود رزومه