اعضای هیات علمی

                                                                    اعضای هیات علمی گروه زیست شناسی

 

نام و نام خانوادگی

گرایش

مرتبه علمی

صفحه شخصی

جواد آراسته

ایمنی شناسی

استادیار

http://j-arasteh-immunology.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

فاطمه داودی دهاقانی

بیوشیمی

استادیار

 

آزاده محمدقلی

بیوشیمی

استادیار

 

سعید حسامی تکلو

بیوفیزیک

استادیار

http://s-hesamitakalloo-biology.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

نسترن اصغری مقدم

ژنتیک

استادیار

 

رودابه بهزادی اندوهجردی

ژنتیک

استادیار

http://R-BehzadiRoudabeh-biology.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

اردشیر حسام پور

ژنتیک

استادیار

http://a-hesampoor-biology.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

نکیسا ضرابی اهرابی

سلولی و مولکولی

استادیار

 

سیدمحمدمهدی حمدی

سیستماتیک گیاهی

دانشیار

http://m-hamdi-biology.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

آرزو دست پاک

سیستماتیک گیاهی

استادیار

http://A-Dastpak-biology.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

سولماز شهلا

سیستماتیک گیاهی

استادیار

http://S-Shahla-biology.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

مریم عباسی

سیستماتیک گیاهی

استادیار

http://M-Abbasi-biology.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

علیرضا ایرانبخش

تکوین گیاهی

استاد

 

علی اصغر مجروحی

تکوین گیاهی

استادیار

http://A-Majrouhi-biology.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

فاطمه نوری کوتنایی

فیزیولوژی گیاهی

استادیار

http://F-Noori-biology.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

زینب پیراور

تکوین جانوری

استادیار

 

میتراحیدری نصرآبادی

تکوین جانوری

دانشیار

 

مینا رمضانی

تکوین جانوری

دانشیار

 

بهاره پاکپور

فیزیولوژی جانوری

استادیار

http://B-Pakpour-biology.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

ارس رفیعی

زیست دریا

استادیار

http://A-Rafiee-biology.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

بهین امیدی

قارچ شناسی

استادیار

 

مریم تاج آبادی ابراهیمی

میکروبیولوژی

استادیار

http://M-TajabadiEbrahimi-biology.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

میتراسادات طباطبایی

میکروبیولوژی

استادیار

http://M-Tabatabaee-biology.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

علیرضا منادی سفیدان

میکروبیولوژی

استادیار