اعضای هیات علمی

                                                                    اعضای هیات علمی گروه زیست شناسی

 

نام و نام خانوادگی

 

گرایش

مرتبه علمی

 

جواد آراسته

 

ایمنی شناسی

استادیار

 

فاطمه داودی دهاقانی

 

بیوشیمی

استادیار

 

آزاده محمدقلی

 

بیوشیمی

استادیار

 

سعید حسامی تکلو

 

بیوفیزیک

استادیار

 

نسترن اصغری مقدم

 

ژنتیک

استادیار

 

رودابه بهزادی اندوهجردی

 

ژنتیک

استادیار

 

اردشیر حسام پور

 

ژنتیک

استادیار

 

نکیسا ضرابی اهرابی

 

سلولی و مولکولی

استادیار

 

سیدمحمدمهدی حمدی

 

سیستماتیک گیاهی

دانشیار

 

آرزو دست پاک

 

سیستماتیک گیاهی

استادیار

 

سولماز شهلا

 

سیستماتیک گیاهی

استادیار

 

مریم عباسی

 

سیستماتیک گیاهی

استادیار

 

علیرضا ایرانبخش

 

تکوین گیاهی

استاد

 

علی اصغر مجروحی

 

تکوین گیاهی

استادیار

 

فاطمه نوری کوتنایی

 

فیزیولوژی گیاهی

استادیار

 

زینب پیراور

 

تکوین جانوری

استادیار

 

میتراحیدری نصرآبادی

 

تکوین جانوری

دانشیار

 

مینا رمضانی

 

تکوین جانوری

دانشیار

 

بهاره پاکپور

 

فیزیولوژی جانوری

استادیار

 

ارس رفیعی

 

زیست دریا

استادیار

 

بهین امیدی

 

قارچ شناسی

استادیار

 

مریم تاج آبادی ابراهیمی

 

میکروبیولوژی

استادیار

 

میتراسادات طباطبایی

 

میکروبیولوژی

استادیار

 

علیرضا منادی سفیدان

 

میکروبیولوژی

استادیار

 

   زینب  توسلی 

           بیوفیزیک      استادیار  

حمید رضا صمدی خواه 

  نانو بیو تکنولوژی     استادیار  

   سیده معصومه

    میر نوالهی  

   میکروبیولوزی     استادیار  

   فرشته شریفی 

  بیوشیمی  استادیار  

  رامین محمدی آلوچه 

  بیوتکنولوژی  استادیار  

  حسنا سوری 

  بیوشیمی  استادیار  

  ناهید تاج الدینی 

  ژنتیک استادیار  

    بهزاد پایمرد 

  بیوتکنولوژی گیاهی  استادیار