سمینارها و کنفرانسهای علمی

مجلات،سمینارها و کنفرانسهای علمی

فصلنامه گروه زیست شناسی

بیو تکنولوژی و میکروبیولوژی کاربردی

 

همایشها:

1- برگزاری اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه توسط گروه زیست شناسی 

2- برگزاری دومین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه توسط گروه زیست شناسی      

                                     

 

سمینارهای علمی

1- "میکرو ارگانیسم های مفید و تاثیر آن بر گیاهان و جانوران "   

سخنرانان : خانم دکتر طباطبایی ، خانم دکتر دست پاک ، خانم دکتر پاکپور          

2- "جایگاه جهانی رشته های مختلف زیست شناسی ایران"

 سخنران: آقای دکتر سمسارها