مقاطع رشته و گرایش ها

 

مقطع کارشناسی

 • زیست شناسی سلولی و مولکولی
 • زیست شناسی عمومی
 • زیست شناسی جانوری
 • زیست شناسی گیاهی

 

مقطع کارشناسی ارشد

 • زیست شناسی - ژنتیک
 • زیست شناسی - بیوشیمی
 • زیست شناسی - میکروبیولوژی
 • زیست شناسی - علوم سلولی و مولکولی
 • زیست شناسی - یوتکنولوژی میکروبی
 • زیست شناسی دریا - جانوران دریا
 • زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی
 • زیست شناسی جانوری - بیوسیستماتیک 
 • زیست شناسی جانوری - زیست شناسی سلولی و تکوینی
 • زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی 
 • زیست شناسی گیاهی - سیستماتیک و بوم شناسی
 • زیست شناسی گیاهی - زیست شناسی سلولی و تکوینی

 

مقطع دکتری

 • زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی
 • زیست شناسی - میکروبیولوژی