گروه ریاضی وآمار

اعضای هیأت علمی گروه ریاضی و آمار

 ریاضی محض گرایش آنالیزریاضی  

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

حمیدرضا رحیمی

دانشیار  

ابراهیم بهنام دهکردی

استادیار

 

محمد صادق عسگری

دانشیار

 

ناصر غفوری عدل

مربی بورسیه

 

امین محمودی کبریا

استادیار

 

دکتر داود ابراهیمی بقا

استادیار  

محسن میرافضل

مربی

 

 
 ریاضی محض گرایش جبر

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

شعبانعلی صفری ثابت

استادیار  

مهرداد آزادی

استادیار

 

رجبعلی برزویی

استاد

 

منصوره دلدار

مربی بورسیه

 

شروین صاحبی

استادیار

 

هوشمند سردار

مربی  
 

 ریاضی کاربردی گرایش آنالیزعددی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

مجید امیرفخریان

استاد 

 

حجت الله ادیبی

دانشیار

 

جلیل رشیدی نیا

دانشیار

 

مریم عسگری

مربی بورسیه

 

محمدعلی فریبرزی عراقی

دانشیار

 

هوشنگ پارسانیا

استادیار  
 

ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

فرهادحسین زاده لطفی

استاد  

قاسم توحیدی

دانشیار

 

فرزین حاجی جمشیدی

مربی

 

مسعود صانعی

دانشیار

 
 

 آمار کاربردی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

محسن راد

مربی

 

محسن کوکبی نژاد

استادیار  

حجت الله سیف الهی

دانشیار  

سید محمود میرخان

مربی  

لیلا گلشنی

استادیار  

مریم رضوان نقندری

مربی

 
 

ریاضی گرایش آموزش ریاضی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

نسیم اصغری

استادیار