گروه ریاضی وآمار

اعضای هیأت علمی گروه ریاضی و آمار

 ریاضی محض گرایش آنالیزریاضی  

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه شخصی

حمیدرضا رحیمی

دانشیار rahimi-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

ابراهیم بهنام دهکردی

استادیار

vmdsddehkoordi-physic.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

محمد صادق عسگری

دانشیار

asgari-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

ناصر غفوری عدل

مربی بورسیه

ghafooriadl-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

امین محمودی کبریا

استادیار

mahmodi-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

دکتر داود ابراهیمی بقا

استادیار D-EbrahimiBagha-math.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

محسن میرافضل

مربی

 

 
 ریاضی محض گرایش جبر

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه شخصی

شعبانعلی صفری ثابت

استادیار safarisabet-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

مهرداد آزادی

استادیار

azadi-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

رجبعلی برزویی

استاد

borzooei-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

منصوره دلدار

مربی بورسیه

deldar-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

شروین صاحبی

استادیار

sahebi-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

هوشمند سردار

مربی sardar-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
 

 ریاضی کاربردی گرایش آنالیزعددی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه شخصی

مجید امیرفخریان

دانشیار

http://m-amirfakhrian-math.iauctb.ac.ir/

حجت الله ادیبی

دانشیار

اینجاراکلیک کنید

جلیل رشیدی نیا

دانشیار

rashidinia-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

مریم عسگری

مربی بورسیه

asgari-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

محمدعلی فریبرزی عراقی

دانشیار

fariborziaraghi-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

هوشنگ پارسانیا

استادیار parsania-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
 

ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه شخصی

فرهادحسین زاده لطفی

استاد f-hosseinzadehlotfi-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

قاسم توحیدی

دانشیار

g-tohidi-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

فرزین حاجی جمشیدی

مربی

 

مسعود صانعی

دانشیار

sanei-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

 

 آمار کاربردی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه شخصی

محسن راد

مربی

rad-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

محسن کوکبی نژاد

استادیار kokabinezhad-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

حجت الله سیف الهی

دانشیار seifollahinonkaran-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

سید محمود میرخان

مربی mirkhan-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

لیلا گلشنی

استادیار golshani-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

مریم رضوان نقندری

مربی

rezvannagondari-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
 

ریاضی گرایش آموزش ریاضی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه شخصی

نسیم اصغری

استادیار

asghari-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html