گروه فیزیک

اعضاء هیأت علمی گروه فیزیک

اعضاء هیأت علمی رشته فیزیک –گرایش حالت جامد

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

محمود ابراهیم زاده پوستچی

استادیار

 

ابراهیم اصل سلیمانی

استاد

 

رضا بشیریان

مربی

 

عبدالرحیم بهاروند

استادیار

 

فرهاد توکلی

مربی

 

زحسن زینلی 

استادیار

 

ناصر زارع دهنوی

استادیار

 

سلیمه کیمیاگر

دانشیار

 

امیرسینا مجیر شیبانی

مربی

 

نادر مدنی مشائی

مربی

 

فرشید نورعلیشاهی

مربی

 
 

اعضاء هیأت علمی رشته فیزیک – گرایش  اتمی و مولکولی

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

علی اصغر خاکپور

مربی

 

بابک صیامی

مربی

 

شمس الزمان فرامرزی

 

 
 

اعضاء هیأت علمی رشته فیزیک – گرایش فیزیک هسته ای

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

غلامرضا رئیس علی

استاد

 

صمد فرخی

دانشیار

 

علی اکبر میرزایی

استادیار

 

اعضاء هیأت علمی رشته فیزیک –گرایش فیزیک نظری

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

محمد رضا تنهایی اهری

دانشیار

 

اعضاء هیأت علمی رشته فیزیک –گرایش فیزیک فوتونیک

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

حمید رضا شیروانی مهدوی

استادیار

 

ملیحه رنجبران 

استادیار  

مجید آزادیان 

استادیار  
 

اعضاء هیأت علمی رشته فیزیک –گرایش ذرات بنیادی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

حسین مهربان

استاد