گروه شیمی

اعضای هیات علمی گروه شیمی

اعضاء هیات علمی رشته  شیمی  – گرایش شیمی تجزیه 

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه  شخصی

همایون احمد پناهی

دانشیار

h-ahmadpanahi-chemistry.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

فرح اسدیان حاج آقایی

مربی

F-Assadian-chimistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

هایده باقری صادقی

دانشیار

 

فریده بندرچیان

مربی

 F-Bandarchian-chimistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

عاطفه تمدن

استادیار

 A-Tamaddon-chimistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

فرحناز ذوالریاستین

مربی

 F-zoriasatein-chimistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

علیرضا فیض بخش

استاد

A-Feyzbakhsh-chimistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

الهه کنوز

دانشیار

E-Konoz-chimistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

امیر حسین محسن صرافی

استاد یار

a-mohsensarafi-chimistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

فیروزه منوچهری

مربی

F-Manouchehri-chimistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

 

اعضاء هیات علمی رشته  شیمی  – گرایش شیمی آلی

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه  شخصی

راهبه امیری دهخوارقانی

استادیار

R-AmiriDehkharghani-chimistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

نادرزبرجد شیراز

دانشیار

N-ZabarjadShiraz-chimistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

نیکا شاکرین

مربی

N-Shakerin-chimistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

مرجانه صمدی زاده

استادیار

M-Samadizadeh-chimistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

علی عزآبادی

استادیار

 A-Ezabadi-chimistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

شیوا مسعودی

دانشیار

S-Masoudi-chimistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

مهشید نیکپور نزهتی

استادیار

M-NikPourNezhati-chimistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

 

اعضاء هیات علمی رشته  شیمی  – گرایش فیزیک

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه  شخصی

افسانه امیری

استادیار

A-Amiri-chimistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

افشین تقوامنش

استادیار


A-taghvamanesh-chimistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html 

علیرضا زیگلری

استادیار

 

مهرنوش کریمخانی

استادیار

 m-karimkhani-chimistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

سکینه منصوری

استادیار

S-mansouri-chimistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

 

اعضاء هیات علمی رشته  شیمی  – گرایش شیمی معدنی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه  شخصی

علیرضا آریافرد

دانشیار

A-Ariafard-chimistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

آذر باقری قمی

استادیار

A-BaqeriQomi-Chemistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

مریم دقیقی اصل

استادیار

M-daghighiAsli-chimistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

محبوبه منوچهری

استادیار

M-Manoochehri-chimistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

شهره نفیسی

استاد

 

جواد موتمنی طباطبائی

استادیار

J-MotameniTabatabai-chimistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html


اعضاء هیات علمی رشته  شیمی  – گرایش آلودگی و حفاظت محیط زیست

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه  شخصی

سیمین تدین

مربی

S-Tadayyon-chimistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

اعضاء هیات علمی رشته  شیمی  – گرایش شیمی خاک
 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه  شخصی

مریم وراووی پور

استادیار

M-varavipour-chimistry.iauctb.ac.ir/faculty/index.html