گروه شیمی

اعضای هیات علمی گروه شیمی

اعضاء هیات علمی رشته  شیمی  – گرایش شیمی تجزیه 

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

همایون احمد پناهی

استادتمام 

 

فرح اسدیان حاج آقایی

مربی

 

هایده باقری صادقی

دانشیار

 

فریده بندرچیان

مربی

 

عاطفه تمدن

استادیار

 

فرحناز ذوالریاستین

مربی

 

علیرضا فیض بخش

استاد

 

الهه کنوز

دانشیار

 

امیر حسین محسن صرافی

استاد یار

 

فیروزه منوچهری

مربی

 
 

اعضاء هیات علمی رشته  شیمی  – گرایش شیمی آلی

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

راهبه امیری دهخوارقانی

استادیار

 

نادرزبرجد شیراز

دانشیار

 

نیکا شاکرین

مربی

 

مرجانه صمدی زاده

استادیار

 

علی عزآبادی

استادیار

 

شیوا مسعودی

دانشیار

 

مهشید نیکپور نزهتی

استادیار

 
 

اعضاء هیات علمی رشته  شیمی  – گرایش شیمی فیزیک

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

افسانه امیری

استادیار

 

افشین تقوامنش

استادیار

 

علیرضا زیگلری

استادیار

 

مهرنوش کریمخانی

استادیار

 

سکینه منصوری

استادیار

 

سارا شهریاری 

مربی  
 

 

 

 

اعضاء هیات علمی رشته  شیمی  – گرایش شیمی معدنی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

علیرضا آریافرد

دانشیار

 

آذر باقری قمی

استادیار

 

مریم دقیقی اصل

استادیار

 

محبوبه منوچهری

استادیار

 

شهره نفیسی

استاد

 

جواد موتمنی طباطبائی

استادیار

 
 

اعضاء هیات علمی رشته  شیمی  – گرایش آلودگی و حفاظت محیط زیست

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

سیمین تدین

مربی

 
اعضاء هیات علمی رشته  شیمی  – گرایش شیمی خاک
 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

مریم وراووی پور

استادیار