گروه زیست شناسی

اعضا ی هیات علمی گروه زیست

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

نام ونام خانوادگی

ردیف

استادیار

میکروبیولوژی

دکترا

میتراالسادات طباطبائی

1

استادیار

میکروبیولوژی

دکترا

مریم تاج آبادی ابراهیمی

2

استادیار

علوم گیاهی

دکترا

فاطمه نوری

3

استادیار

میکروبیولوژی

دکترا

علیرضا منادی

4

استادیار

تکوین سلولی گیاهی

دکترا

علی اصغر مجروحی

5

استادیار

ژنتیک

 دکترا

رودابه بهزادی

6

استادیار

فیزیولوژی جانوری

دکترا

بهاره پاکپور

7

استادیار

بیو سیستماتیک گیاهی

دکترا

مریم عباسی

8

استادیار

بیولوژی دریا

دکترا

ارس رفیعی

9

استادیار

ایمنی شناسی

دکترا

جواد آراسته

10

استادیار

سیستماتیک گیاهی

 دکترا

سولماز شهلا

11

استادیار

سیستماتیک گیاهی

 دکترا

آرزو دست پاک

12

استادیار

قارچ شناسی

 دکترا

بهین امیدی

13

استادیار

ژنتیک

 دکترا

اردشیر حسامپور

14

مربی

پزشک گوش وحلق وبینی

دکترا

بیژن فرهنگی

15

استاد

تکوین سلولی گیاهی

 دکترا

علیرضا ایرانبخش

16

استادیار بیو فیزیک   دکترا  زینب توسلی 

17

استادیار نانو بیوتکنولوژی   دکترا حمید رضا صمدی خواه 

18

استادیار میکرو بیولوژی   دکترا سیده معصومه  میر نوالهی 

19

استادیار بیوشیمی   دکترا فرشته شریفی 

20

استادیار بیوتکنولوژی   دکترا رامین محمدی آلوچه 

21

استادیار بیوشیمی   دکترا حسنا سوری 

22

استادیار ژنتیک   دکترا ناهید تاج الدینی 

23

استادیار بیوتکنولوژی گیاهی   دکترا بهزا د پایمرد 

24