گروه ریاضی وآمار

دانشجویان دوره کارشناسی ارشدگروه ریاضی وآمار

نام  نام خانوادگی رشته  ایمیل
مهناز آب شناس ریاضی کاربردی - تحقیق درعملیات mah.abshenas.sci@iauctb.ac.ir
مهدی آقانبی قلهکی ریاضی کاربردی - آنالیزعددی mah.aghanabigholhaki.sci@iauctb.ac.ir
پگاه اثنی عشری ریاضی - ریاضیات مالی peg.esnaashari.sci@iauctb.ac.ir
رامین اذری ریاضی - ریاضیات مالی ram.azari.sci@iauctb.ac.ir
شیما پورحضرت هیر ریاضی - ریاضیات مالی shi.poorhazrathir.sci@iauctb.ac.ir
علیرضا ترامشلو ریاضی کاربردی - تحقیق درعملیات ali.tarameshloo.sci@iauctb.ac.ir
محمد سعید ربیعی سنگلجی ریاضی کاربردی - تحقیق درعملیات moh.rabiee.sci@iauctb.ac.ir
مریم ساکی ریاضی محض  -  جبر Mar.Saki.sci@iauctb.ac.ir
عارف شاه باری غفاری آموزش ریاضی are.shabariqafqri.sci@iauctb.ac.ir
صدیقه شمسی ریاضی محض  -  جبر sed.shamsi.sci@iauctb.ac.ir
هدیه صعودی ریاضی کاربردی - آنالیزعددی hed.soudi.sci@iauctb.ac.ir
زهره طاهرخانی ریاضی کاربردی - آنالیزعددی zoh.taherkhani.sci@iauctb.ac.ir
روح انگیز قلاوندی آمارریاضی rou.ghalavandi.sci@iauctb.ac.ir
سجاد گنجی ریاضی کاربردی - آنالیزعددی saj.ganji.sci@iauctb.ac.ir
حمیده محمدی ریاضی کاربردی - تحقیق درعملیات Ham.Mohammadi.sci@iauctb.ac.ir
اوژن معدنی ریاضی کاربردی - آنالیزعددی Eug.Ma'dani.sci@iauctb.ac.ir
مریم مهدوی ریاضی - ریاضی محض Mar.Mahdavi.sci@iauctb.ac.ir
سارا نویدی ریاضی کاربردی - تحقیق درعملیات Sar.Navidi.sci@iauctb.ac.ir