گروه فیزیک

دانشجویان دوره کارشناسی ارشدگروه فیزیک

نام نام خانوادگی رشته ایمیل
رحمان اکبری کیشی فیزیک هسته ای rah.akbarikishi.sci@iauctb.ac.ir
نادر امیری راد فیزیک اتمی و مولکولی Nad.AmiriRad.sci@iauctb.ac.ir
فاطمه بابااحمدی فیزیک - فیزیک نجومی fat.babaahmadi.sci@iauctb.ac.ir
فاطمه بلوچ میرزابیگی فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدانها fat.baloochmirzabeigi.sci@iauctb.ac.ir
بیژن بنای معصومی فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدانها biz.banaimasoumi.sci@iauctb.ac.ir
سعیده بهرامی فیزیک هسته ای sae.bahrami.sci@iauctb.ac.ir
مرضیه تمیم داری فیزیک - فیزیک نجومی Mar.TamimDari.sci@iauctb.ac.ir
مهدی جربانی فیزیک هسته ای Mah.Jarbani.sci@iauctb.ac.ir
اکبر جوادی فیزیک - حالت جامد akb.javadi.sci@iauctb.ac.ir
سید نیما دلبری فیزیک هسته ای nim.delbari.sci@iauctb.ac.ir
سجاد رضائی فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدانها saj.rezaei.sci@iauctb.ac.ir
زهرا رنجبران فیزیک - حالت جامد zah.ranjbaran.sci@iauctb.ac.ir
آمنه زرین فر فیزیک هسته ای ame.zarinfar.sci@iauctb.ac.ir
طاهره سکری نانوفیزیک TAH.SAKARI.sci@iauctb.ac.ir
فائزه سلیمی احمدآباد فیزیک - فیزیک بنیادی Fae.SalimiAhmadabad.sci@iauctb.ac.ir
معصومه شاه بهرامی فیزیک هسته ای sha.shahbahrami.sci@iauctb.ac.ir
مارال شعبانی صمغ آبادی فیزیک - فیزیک نجومی Mar.ShaebaniSamghAbadi.sci@iauctb.ac.ir
لیدا صلاحی نیری فیزیک - حالت جامد lid.salahiniri.sci@iauctb.ac.ir
علی عرب حسینی فیزیک - فیزیک نجومی ali.arabhosseinie.sci@iauctb.ac.ir
سمیه عسگری فیزیک اتمی و مولکولی som.asgari.sci@iauctb.ac.ir
الناز عظیمی زنگ آباد فیزیک هسته ای eln.azimi.sci@iauctb.ac.ir
مهدیه قاسمی فیزیک اتمی و مولکولی Mah.Ghasemi.sci@iauctb.ac.ir
محمد کرمی فیزیک - حالت جامد moh.karami.sci@iauctb.ac.ir
ساناز کریم آقائی فیزیک اتمی و مولکولی san.karimaghaee.sci@iauctb.ac.ir
راضیه گلمرادی فرد فیزیک - فیزیک نجومی raz.golmoradifard.sci@iauctb.ac.ir
سیما گندمی فیزیک اتمی و مولکولی sim.gandomi.sci@iauctb.ac.ir
سمیرا مردانی اربابی فیزیک هسته ای sam.mardanyarbaby.sci@iauctb.ac.ir
مریم ملک محمدی فیزیک هسته ای mar.malekmohammadi.sci@iauctb.ac.ir
سودا مهدوی فیزیک - فیزیک نجومی sev.mahdavi.sci@iauctb.ac.ir
پرستو نباتچیان فیزیک - فیزیک بنیادی par.nabatchian.sci@iauctb.ac.ir
ارین نیکیان فیزیک هسته ای ary.nikian.sci@iauctb.ac.ir