گروه شیمی

دانشجویان دوره کارشناسی ارشدگروه شیمی

نام  نام خانوادگی رشته ایمیل
فاطمه ابراهیمی حور شیمی - شیمی فیزیک Fat.Ebrahimihore.sci@iauctb.ac.ir
روناز احمدی شیمی - شیمی آلی ron.ahmadi.sci@iauctb.ac.ir
مونا اسلامی فرد شیمی - شیمی تجزیه mon.eslamifard.sci@iauctb.ac.ir
امید اقازاده شیمی - شیمی تجزیه omi.aghazadeh.sci@iauctb.ac.ir
محمد اکبر شیمی - شیمی کاربردی moh.akbar.sci@iauctb.ac.ir
مهران امیدوار شیمی - شیمی آلی meh.omidwar.sci@iauctb.ac.ir
سمانه باقرزاده شیمی - شیمی فیزیک sam.Bagherzadeh.sci@iauctb.ac.ir
ناصر بخشی شیمی - کاربردی nas.bakhshi.sci@iauctb.ac.ir
الهام بن فیری شیمی - شیمی معدنی Elh.Benfiri.sci@iauctb.ac.ir
فرشته بوروان شیمی - شیمی تجزیه fer.Boorvan.sci@iauctb.ac.ir
پریسا بیابانی شیمی - کاربردی PAR.BIYABANI.sci@iauctb.ac.ir
میسا بیگ شیمی - شیمی تجزیه mey.beig.sci@iauctb.ac.ir
فهیمه توحیدی شیمی - شیمی فیزیک fah.tohidi.sci@iauctb.ac.ir
حسن جعفری جیرنده شیمی - شیمی آلی has.jafarijirandeh.sci@iauctb.ac.ir
زهرا جمشیدی شیمی - کاربردی Zah.Jamshidy.sci@iauctb.ac.ir
نازنین حاجی اوقلی شیمی - شیمی تجزیه Naz.Hajioghli.sci@iauctb.ac.ir
سمانه حسینی شیمی - شیمی کاربردی sam.hosseini.sci@iauctb.ac.ir
مینا سادات حسینی شیمی - شیمی آلی min.hosseini.sci@iauctb.ac.ir
لیلا خدایاری شیمی - شیمی فیزیک lei.khodayari.sci@iauctb.ac.ir
رحیم خیرخواهان شیمی دارویی Rah.Kheyrkhahan.sci@iauctb.ac.ir
محمد رئیسی شیمی دارویی moh.raeisi.sci@iauctb.ac.ir
سایه زرین دست شیمی - شیمی آلی say.zarrindast.sci@iauctb.ac.ir
مرضیه زنگنه شیمی - شیمی تجزیه mar.zangeneh.sci@iauctb.ac.ir
راحله سجادی پور شیمی - شیمی تجزیه rah.sajadipour.sci@iauctb.ac.ir
فرزانه سلامت کنده شیمی - کاربردی far.salamatkandeh.sci@iauctb.ac.ir
گلشید شهیرفر شیمی دارویی GOL.shahirfar.sci@iauctb.ac.ir
راضیه شیرکوند شیمی دارویی raz.shirkavand.sci@iauctb.ac.ir
مریم شیرین نژاد شیمی - شیمی تجزیه mar.shirinnezhad.sci@iauctb.ac.ir
اعظم صفائی راد شیمی - شیمی معدنی aza.safairad.sci@iauctb.ac.ir
شیدا طباخیان شیمی - شیمی معدنی she.tabakhian.sci@iauctb.ac.ir
محمد مهدی عابدینی شیمی - شیمی آلی moh.abedini.sci@iauctb.ac.ir
رکسانا عامریان شیمی - شیمی تجزیه Rok.Amerian.sci@iauctb.ac.ir
مجید عبدالمحمدی شیمی - شیمی آلی maj.abdolmohammadi.sci@iauctb.ac.ir
مینا عطارباشی شیمی - شیمی آلی min.attarbashi.sci@iauctb.ac.ir
پگاه عموزاده شیمی - کاربردی peg.amoozadeh.sci@iauctb.ac.ir
کژال فتحعلی بیگ زاده شیمی دارویی kaj.fathalibeygzadeh.sci@iauctb.ac.ir
عقیق فرقدانیان شیمی - شیمی کاربردی agh.farghdanian.sci@iauctb.ac.ir
مریم کاظمیان شیمی - کاربردی Mar.Kazemian.sci@iauctb.ac.ir
عطیه کچویی شیمی - شیمی تجزیه ati.kachooie.sci@iauctb.ac.ir
محمدرضا کرمی مقدم شیمی - شیمی تجزیه moh.karamimoghadam.sci@iauctb.ac.ir
پریسا کریمی شیمی - شیمی تجزیه par.karimi.sci@iauctb.ac.ir
شهلا کریمی شیمی دارویی sha.karimi.sci@iauctb.ac.ir
زینب کشتکارطارم سری شیمی - کاربردی kes.zeinab.sci@iauctb.ac.ir
مریم گمار شیمی - شیمی تجزیه mar.gmar.sci@iauctb.ac.ir
علی اکبر متین شیمی - شیمی آلی Ali.matin.sci@iauctb.ac.ir
حمید محمدحسینی شیمی - شیمی آلی ham.mohamadhosseini.sci@iauctb.ac.ir
عاطفه مروتی شیمی - شیمی تجزیه ate.morovati.sci@iauctb.ac.ir
ارسلان ملکی نظیف شیمی - شیمی آلی ars.malekinazif.sci@iauctb.ac.ir
فاطمه مهراب شیمی - شیمی آلی Fat.Mehrab.sci@iauctb.ac.ir
مسعود مهری شیمی - شیمی فیزیک mas.mehri.sci@iauctb.ac.ir
سید مجید مینائی شیمی - شیمی تجزیه Maj.Minaei.sci@iauctb.ac.ir
رقیه سادات هاشمی حفظ آباد شیمی - شیمی معدنی rog.hashemihefzabad.sci@iauctb.ac.ir
مهرداد ولی پور شیمی - شیمی تجزیه meh.valipoor.sci@iauctb.ac.ir
فرزانه یزدانی شیمی - شیمی کاربردی far.yazdani.sci@iauctb.ac.ir