گروه شیمی

دانشجویان دوره دکتری گروه فیزیک

نام  نام خانوادگی رشته ایمیل
فاطمه تیموری فیزیک Fat.Teimouri.sci@iauctb.ac.ir
محسن جهان بین ژئوفیزیک - الکترومغناطیس moh.jahanbin.sci@iauctb.ac.ir
خلیل ظریف صدر ژئوفیزیک - لرزه شناسی Kha.Zarifsadr.sci@iauctb.ac.ir
عبدالعلی مقدم سرای فیزیک Abd.MoghaddamSaray.sci@iauctb.ac.ir