گروه شیمی

دانشجویان دوره دکتری گروه شیمی

نام  نام خانوادگی رشته ایمیل
نگین پرهام شیمی گرایش شیمی کاربردی Neg.Parham.sci@iauctb.ac.ir
حمیده تشرفی شیمی - شیمی معدنی ham.Tasharofi.sci@iauctb.ac.ir
نرجس حاجعلی شیمی گرایش شیمی و فیزیک nar.hajali.sci@iauctb.ac.ir
لیلا سادات حسینی شیمی - شیمی معدنی lei.Hoseini.sci@iauctb.ac.ir
مصطفی خادمی شمامی شیمی - شیمی معدنی Mos.KhademiShamami.sci@iauctb.ac.ir
سید سعید دلباز شیمی گرایش شیمی و فیزیک sey.delbaz.sci@iauctb.ac.ir
شفیع شکراله زاده حقی شیمی گرایش شیمی تجزیه sha.shokrollahzadehhaghi.sci@iauctb.ac.ir
الهام قویدل اقدم شیمی - شیمی معدنی elh.ghavidelaghdam.sci@iauctb.ac.ir
ایرج کاظم نژاد شیمی گرایش شیمی کاربردی ira.kazemnejad.sci@iauctb.ac.ir
سید محمد مستشاری شیمی گرایش شیمی کاربردی Sey.Mostashari.sci@iauctb.ac.ir
هیمن میرزاپور شیمی گرایش شیمی کاربردی Hem.Mirzapour.sci@iauctb.ac.ir
وحید وهابی شیمی گرایش شیمی آلی vah.vahabi.sci@iauctb.ac.ir