برگزاری جلسات دفاع

شرایط دفاع از پایان نامه : 

  • درخواست دفاع از پایان نامه دانشجویان ارشد حداقل 15 روز قبل از تاریخ پیشنهادی دفاع انجام پذیرد . 

  • درخواست دفاع از رساله دکتری تخصصی بعد از تائید مقاله ارائه شده ( فرم شماره 9 ) با تکیل فرم درخواست دفاع از رساله دکتری طبق فرم شماره 10 حداقل 20 روز قبل از تاریخ پیشنهادی دفاع انجام پذیرد . 

برگزاری جلسات دفاع دانشکده علوم پایه

عنــــــوان

  استاد راهنـــــــما

استاد

داور خارجی

استاد

داورهای داخلـی

     استــــاد         مشـــاور  

   استــــاد  مشـــاور2

 ناظــــــــر 

 دانشجـــــو

 رشــــته

 تاریــــــــخ

 

دکتر تنهایی

دکتر باقری

دکتروکیلی 

-   

-

مرتضی بژند

فیزیک

یکشنبه 

97/02/2

ساعت :15

 

دکتر شاه حسینی 

-   

دکترحسام پور 

دکتر بهزادی 

-

-

پگاه هوشنگی 

زیست  

چهارشنبه 

97/01/29 

ساعت 11

 

دکتراصغری مقدم     

دکترحسام پور

 دکتر زالی 

-

-

فرزانه محمدی 

زیست شناسی 

چهارشنبه 

97/02/05

ساعت :11

 

دکترخاکی 

 

دکتراصغری مقدم

دکتر مرادی

-

 

فاطمه حدیدی  

زیست 

شنبه

97/02/08

ساعت:11

 

دکترفیض بخش 

-

دکتراحمد پناهی 

دکترزبرجد 

-

-

مهسا رئوفی  

شیمی 

یکشنبه 

97/02/16

ساعت : 12

 

دکتر صمدی زاده  

  

دکترمسعودی 

دکتر زبرجد

-

-

حامد رحیمی 

شیمی

یکشنبه 

97/02/23

ساعت :12:30

 

دکتر صاحبی   

دکتر حبیبی - دکتر حاج سید جوادی

دکترآزادی 

دکتربرزویی- دکتر منمیی

-

-

علی جعفری  

دکترا ریاضی 

پنجشنبه 

97/03/3

ساعت :14

 

 دکتر رحیمی

دکتر نبی پور

دکترمیرزائی 

  -

 

 

فهیمه سلامی  

فیزیک 

چهارشنبه 

96/10/27

ساعت :10

 

دکتررمضانی  

 

دکترپیرآور

دکترحیدری

 

 

کتایون کمالی سراجی  

زیست 

یکشنبه : 

96/11/1

ساعت : 10

 

دکتر شهلا  

-

دکترعباسی 

دکتر دست پاک 

 

 

لیلا سعیدی 

زیست  

شنبه : 

96/10/23 

ساعت : 11

 

دکتر باقری 

دکترامیری

دکتر صمدی زاده

 

 

الهام شیر محمدی 

شیمی  

یکشنبه: 

96/10/24

ساعت : 12

 

دکتر فیض بخش  

دکتر دقیقی 

دکتر احمد پناهی   

 

 

فرشته کاظمی   

شیمی

یکشنبه 

96/10/24 

ساعت : 9

  

 دکتر طباطبائی  

-

دکترآزادی  

دکتراربابی  

 

 

فائزه سرابادان  

ریاضی 

جهارشنبه 

96/10/27 

ساعت : 9

 

دکترحمدی  

-

دکتر شهلا

دکتر دست پاک

 

 

طاهره فرهمند  

زیست 

سه شنبه 

96/10/26 

ساعت : 10

 

دکتر دست پاک  

-

دکتر امیدی 

دکتر ارباب سلیمانی

 

 

شبنم یعقوبی

زیست 

سه شنبه 

96/10/26

ساعت : 11

 

دکتر باقری

دکتر امیری 

دکترنیکپور

 

 

محبوبه محمدی 

شیمی 

یکشنبه 

96/10/24

ساعت : 15

 

دکترضرابی

-

دکترحسام پور 

دکترابراهیمی 

 

 

پریسا نادری  

زیست 

دوشنبه 

96/11/2

ساعت :11

 

 

دکتر صمدی زاده

 

دکتر دقیقی 

دکترکنوز 

 

 

فرناز رحیمی 

شیمی 

دوشنبه 

96/10/18

ساعت : 13

 

دکترنفیسی

دکتر دقیقی 

دکتر مسعودی 

 

 

ایدا الکافی

شیمی 

پنجشنبه 

96/10/28

ساعت : 10

 

دکترکنوز 

 

دکتر فیض بخش  

دکتر نیازی 

 

 

نسیم نور الهی 

شیمی 

سه شنبه :

96/10/26

ساعت :8

 

دکتر کنوز

 

دکتر صرافی

دکتر نیازی

 

 

زهره مقیسه

شیمی

سه شنبه :

96/10/26

ساعت :9

 

دکتر باقری 

 

دکتر امیری

دکتر صمدی زاده

 

 

 

الهام شیر محمدی  

شیمی

یکشنبه :

96/10/24

ساعت :12

 

دکترصراف  

دکتر احمدی

دکترکنوز

-

 

 

نازنین سیاح  

شیمی

شنبه :

96/10/30

ساعت : 8

 

دکترمجیر شیبانی  

دکتر افضلی 

دکترتنهایی

-

 

 

سیده دین آرا حسین نژاد  

فیزیک 

سه شنبه :

96/10/26

ساعت :12

 

دکتر دانشپور 

 

دکتر حسام پور 

دکترضرابی  

 

 

آذر دلبر پور احمدی 

زیست

دو شنبه : 

96/10/25

سعت : 14

 

دکتر احمد پناهی  

-

دکتر فیض بخش

دکتر تمدن 

 

 

مریم سیفی 

شیمی 

یکشنبه :

96/10/24

ساعت :10

 

دکتر تمدن  

 

دکتر دقیقی

دکتر احمد پناهی 

 

 

بهنازآقا بابایی 

شیمی  

چهار شنبه 

96/10/27

ساعت :16

 

دکتر شیروانی  

دکتر شور شینی 

دکتر زارع  

-

 

 

سارا شاعری افشار 

شیمی 

چهارشنبه :

96/10/26

ساعت :14

 

دکترنفیسی  

 

دکتر دقیقی

دکترمنصوری

 

 

شقایق قورچی 

شیمی 

چهار شنبه : 

96/10/20

ساعت :12

 

دکتر فیض بخش 

-

دکتر تمدن 

دکتر کنوز 

 

 

آمنه سعیدی 

شیمی 

پنج شنبه 

96/10/28

ساعت :11

 

دکترصراف 

 

دکتر کنوز 

دکترنیازی 

 

 

مصطفی یوسفی  

شیمی 

شنبه :

96/10/30

ساعت :9

 

دکترامیری  

-

دکتر باقری 

دکتر تاج آبادی 

 

 

شایسته اسدی 

زیست 

شنبه : 

96/10/30

ساعت : 14

 

دکترکوکبی نژاد 

بهزادی 

دکتر گلشنی 

-

 

 

بهناز سرخیل 

ریاضی  

چهار شنبه : 

96/10/27

ساعت :12

 

دکترابراهیمی 

 

دکتررمضانی  

 دکترپیراور  

 

 

زهرا قمی پور

زیست

یکشنبه :

96/11/1

ساعت :11

 

دکتر نفیسی

 

دکتر دقیقی

دکتر کنوز  

 

 

هادی مالک  

شیمی 

پنجشنبه : 

96/10/28

ساعت : 11:30

 

دکتر نفیسی  

 

دکتر دقیقی

دکتر صمدی زاده  

 

 

لیلا سیفی 

شیمی

پنجشنبه :

96/10/28

ساعت : 13:30

 

دکترنفیسی 

 

دکتردقیقی

دکتر صمدی زاده

 

 

اکرم رحیمی 

شیمی   

پنج شنبه : 

96/10/28

ساعت : 12:30

 

دکتر نفیسی 

 

دکتر دقیقی

دکتر مسعودی   

 

 

آیدا الطافی  

شیمی  

دوشنبه : 

96/10/18

ساعت : 14

 

دکتر مجیر شیبانی 

دکتر افضلی 

دکتر تنهائی 

-

 

 

سیده دین آرا حسین نژاد  

فیزیک  

سه شنبه : 

96/10/26

ساعت : 12