سخنرانی های علمی ماهانه

برگزاری سخنرانی علمی دانشکده علوم پایه

عنوان سخنرانی

 سخنران

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

مکان

نظریه بازیها و کاربردهای آن  مجید اسحاقی  95/09/20 13 - 14:30  اتاق دفاع 
معرفی نرم افزارجئوجبراو کاربرد آن در آموزش ریاضی  محمد علی فریبرزی  95/09/21 12  - 13:30 اتاق دفاع 
پردازش تصاویر  مجید امیرفخریان  95/09/23 12 -  13:30 اتاق دفاع 
اهمیت و جایگاه آمار و احتمال در مهندسی قابلیت اطمینان  مهدی علی محمدی  95/09/24 12 -  13:30 اتاق دفاع 
کاربرد نرم افزار R در آمار و احتمال  سید محمود میرخان  95/09/25 12 - 13:30 اتاق دفاع